ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa wycinarki laserowej CNC oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego

Zapytanie ofertowe.
z dnia 08.09.2016

Status przetargu: OTWARTY

W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, pragnę zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę wycinarki laserowej CNC – 1 szt. oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego – 1 szt., niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.
Prosimy o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2016 r. do godziny 16:00.


_________ POSTĘPOWANIE OTWARTE _________

Treść zapytania do pobrania: pdf_icon
Treść ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: pdf_icon
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.09.2016: pdf_icon
Zapytanie ofertowe proszę składać osobiście w siedzibie firmy lub
na info@ppu-metal.com